Menu

Tag : Flått

Husk foredrag på førstkommende mandag 24. nov fra kl 17-19 på Odontologisk Fakultet.

“Det 21. århundres stadig mer alarmerende infeksjonsproblem –
Borrelia og koinfiserende mikrober”

PerLokkenPlakat

 

 

Som en del av forelesningen vil NorVect og tre borreliose-
pasienter presentere sine erfaringer med diagnostikk
og behandling i Norge og utlandet.

Last ned invitasjonen her:

Fordrag_24.nov_Per_Løkken.mailinvitasjon

Den såkalte flåttkrigen. Hvem er egentlig fienden?

Image

Pasientaktivisme. Krig. Propaganda. Pseudovitenskap. Konspirasjonsteorier. Fagfolk slenger om seg i sin beskrivelse av flåttsyke og leger som forsøker å hjelpe dem. I psykologien sies det at mennesker projiserer egne handlinger over på andre. Det kan se ut til å stemme.

Til tross for stor uenighet, er det én ting alle er enige om. Det trengs mer kunnskap om flått og flåttbårne sykdommer. Med det utgangspunktet burde saken være enkel, men det har vist seg å være svært forskjellige oppfatninger av hva mer kunnskap er. Mens noen søker ny vitenskap, bruker andre tid på å boikotte arrangementer, legge ned behandlingssteder, stoppe forskningsforsøk og pålegge flåttsyke psykiske lidelser. Norge har gått fra vondt til verre når feltarbeid foregår på internett, istedenfor ute i naturen, hvor flåtten oppholder seg. Studier publisert i 2011 viste at det kommer 4 millioner flått til Norge hvert år med trekkfugl. Det er 12 millioner flått siden, hvorav kanskje halvparten har lagt 1500 egg hver. Klimaendringer har resultert i økning og spredning av flåttbestanden, samt andre vektorbårne sykdommer. Det er en grunn til at WHO dedikerte verdens helsedag 2014 til vektorbårne sykdommer.

Smitte over internett

I mai arrangerte NorVect Skandinavias første internasjonale flåttkonferanse i Oslo, hvor verdens ledende forskere og klinikere takket ja til å komme. Fokus var på forskning og erfaringsbasert kunnskap, med ønske å komme videre fra det som i dag har blitt en betent debatt. Faktum er at alvorlig syke mennesker står uten adekvat helsehjelp. Arrangørene av konferansen ble angrepet i kronikker og blogginnlegg, og advarsler ble gitt mot å delta. Konferansen ble omtalt som en alternativmesse, arrangørene pasientaktivister, foredragsholderne var uredelige og drev propaganda av kronisk borreliose. Det ble twitret og blogget om hva som foregikk på konferansen, til tross for at skribentene ikke var tilstede. Fare, fare. Amerikanerne kommer for å spre frykt om kronisk borreliose.

Et kjent virkemiddel i propaganda er å spre usannheter. Kronisk borreliose var ikke et tema på konferansen. For oss som lever i 2014 har ikke flåttbårne sykdommer stagnert på hva kronisk borreliose ikke er. Vi er opptatt av hva flåttbårne sykdommer faktisk er. Flått er bærer av mer enn Borreliose og TBE, deriblant Babesiose, Anaplasmose og Tularemi – også kalt ko-infeksjoner. Det er fullt mulig for et menneske å bli smittet av flere mikrober samtidig. Det kommer an på hvem flåtten har sugd blod fra før deg. En mus? Hoggorm? Trekkfugl? Hare? Elg? Det er ikke pseudovitenskap. Enkelte fagfolk proklamerer at ko-infeksjoner ikke blir overført til mennesker, til tross for flere tilfeller i Norge. Hvis det til nød skulle skje, er det ikke farlig. Tularemi er kun farlig i andre land, som i USA, hvor dødeligheten ubehandlet kan være opptil 20%. Tularemi skal, som Borreliose, meldes til MSIS. Mørketallene er sannsynligvis store. I 2011 estimerte Sverige med nærmere 40 000 borreliosetilfeller. En kan spørre seg hva som skjer på grensen mellom Norge og Sverige? Vi deler skog, men Norge tviholder på 300 årlige borreliosetilfeller. Det er med på å ekskludere forskningsmidler til flåttbårne sykdommer, da sykdommer med lav utbredelse ikke blir prioritert. De utallige menneskene som forteller om langvarig og alvorlig sykdom etter flåttbitt blir pålagt smitte over internett og psykiske lidelser, enda de har positive blodprøver i offentlig helsevesen og tidligere kjent flåttbitt. Flåttsyke blir sjelden sjekket for ko-infeksjoner i Norge, da leger mangler verktøy og retningslinjer for å utrede og behandle infeksjonene.

Bedre vilkår for flått

I mai ble det skrevet om en tidobling av borreliosetilfeller i fire norske fylker. En barnelege avverget krisen med beskyldninger om at leger som behandlet pasienter for borreliose uten at sykdommen var påvist ved anerkjente vitenskapelige metoder, infiltrerte meldesystemet. Hva definerer anerkjente vitenskapelige metoder når forskning konkluderer med at borreliosetester har for lav sensitivitet? Problemet er vel heller de som ikke blir meldt inn, samt andre flåttbårne sykdommer som burde være en del av statistikken. Forskning viser at 50% ikke blir friske etter avsluttet behandling i henhold til norske retningslinjer. Et essensielt spørsmål bør være hvorfor? Det blir for enkelt å skylde på internett.

Tiltak som er gjort i Norge de senere år har resultert i bedre vilkår for flått og smitte den bærer. Deriblant å forby bråtebrann som i enkelte land brukes kontrollert for å holde flåttbestanden nede. Ild, tørke og å knuse flåtten, dreper den. Samt enkelte fiender den har i naturen, som snylteveps og sopp. Utover det kan flåtten overleve vinteren og flere døgn i en fryser. Forskere har oppdaget at flått infisert av Anaplasma phagocytophilum produserer mer antifryseproteiner enn uinfisert flått. En vinn-vinn situasjon for både flått og bakterie. Begge får større mulighet til å overleve og formere seg videre.

Hva får såkalte eksperter til å tro at de besitter all kunnskap om den 200 millioner år gamle midden som har overlevd to masseutryddelser, deriblant katastrofen som for 65 millioner år siden utryddet dinosaurene? Bakterier, virus og parasitter, som kan invalidisere mennesker, gjør flått mer rustet i sin overlevelse. Når fagfolk beordrer krig mot pasienter som ligger i mørke rom og er lenket til rullestol har de nok misforstått hvem den egentlige fienden er.

Image

Når ble flåttbåren sykdom alternativt?

Image

David møter Goliat i kampen for å bli sett, hørt og respektert. Medisinske sannheter varer ikke evig. Hvor lang tid vil det gå før neste medisinske sannhet står for fall?

Tekst: Hansson. Foto: Geir Dokken og NorVect.

Lege Preben Aavitsland proklamerer at han hjelper borreliosepasienter, men gikk nylig til frontalangrep på en pasientinitiert konferanse, hvis formål utelukkende var å bringe leger og forskere sammen for å dele kunnskap og skape dialog innen et område der vi fortsatt mangler kunnskap.

I hans polemiske innlegg omtaler han NorVects Internasjonale Konferanse om Vektorbårne Sykdommer for ”alternativ”, og postulerer at en kommersiell industri lurer pasientene til å tro på diagnoser og mirakelkurer. Ifølge Aavitsland er pasientene aktivister som på død og liv vil ha en diagnose og at det mest nærliggende er smitte fra en ”dødelig epidemi” som sprer seg via internett. I følge han, har pasientene ”kapret en diagnose og gjør den om til sitt formål”.

Det er skremmende at en lege uttaler seg så skråsikkert og arrogant innenfor et medisinsk felt der det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål. Han behandler vitenskapen som et historisk ubestridelig faktum og at han selv besitter den fulle og hele sannheten. Det er en absurd situasjon for pasienter å være så syke, ikke få helsehjelp, og samtidig bli hengt ut som aktivister av leger i det offentlige rom.

En global epidemi av vektorbårne sykdommer

At vi står overfor en epidemi er ikke ubegrunnet. I over 65 land stiger smittetallene for borreliose. I USA oppjusterte helsemyndighetene det årlige smittetallet med 1000% i fjor. Vektorbåren smitte er en av de største helsetruslene vi står ovenfor. Derfor dedikerte også WHO verdens helsedag 2014 til dette temaet. Borreliose er heller ikke den eneste infeksjonen som kan smitte via flått – man kan få flere titalls infeksjoner ved ett enkelt flåttbitt, så vi står ovenfor en heterogen pasientgruppe som ikke bare er smittet av én, men flere multiple ko-infeksjoner.

Image

Ingen alternativ retning

La oss også legge all tvil til side. Dette er ingen alternativ retning ved siden av skolemedisinen. Det dreier seg om vedvarende infeksjoner som etter 2 ukers antibiotikabehandling fortsatt gjør pasientene syke – et fenomen som Aavitsland kategorisk avviser kan være mulig. De såkalte ”alternative legene” som holdt foredrag og inviterte til dialog på konferansen i mai, er erfarne klinikere og forskere med flere tiårs erfaring og flere hundre fagfellevurderte artikler. De har erfart at ved å kombinere antibiotika og forlenge behandlingen, kan man i betydelig grad bidra til en tilfriskning av denne pasientgruppen. I Norge anser man langvarig infeksjon for ikke-eksisterende. Men hvordan kan man avvise en pågående infeksjon, da nåværende borrelia-tester kun fanger opp 50% av tilfellene? Det foreligger minst 77 vitenskapelige artikler om persistent infeksjon til tross for konvensjonell behandling. I følge amerikanske helsemyndigheter behandler nå 56% av legene i USA lenger enn 2 uker og stadig flere stater endrer lovgivningen slik at leger gis frihet til å behandle utover normert tid. Da kan man spørre seg om hvor alternativt dette er?

Image

Sjarlataner og grove beskyldninger

Aavitsland var selv ikke tilstede på konferansen, men går ikke av veien for å rette ubegrunnede anklager mot flere, herunder bl.a. Prof. Shah. Hun leder et av de største referanselaboratoriene for flåttbårne sykdommer i USA og har over 20 års erfaring innen immunologi og mikrobiologi. At hun avdekker flere positive prøvesvar er ikke så underlig når det offisielle gjennomsnittet ligger på 50%? Retningslinjene krever minst 5 borreliaspesifikke bånd ved en såkalt Western Blot IgG test for å tolke et resultat som positivt, mens laboratoriet til Shah krever 2 bånd. Tolkningen er ulik verden over – i Kina kreves det kun ett borreliabånd for å slå ut positivt.

Testene til Infectolab i Tyskland blir nevnt som noe ”fagfolk” i Europa og USA advarer mot. Disse testene er dog godkjente og akkreditert av Tysklands øverste akkrediteringsmyndighet.

Aavitsland trekker frem beskyldninger mot Prof. Eva Sapi om forurensing av borreliatester til egen vinning, men unngår å nevne at testene umulig kan ha vært forurenset, fordi pasientprøvene befant seg i Pennsylvania, 30 mil unna laboratoriet i Connecticut, der kontrolltestene var oppbevart.

Han beskylder Dr. Burrascano for å ha mistet lisensen. Dette er en grov beskyldning av en lege som har aldri mistet autorisasjonen, men valgte etter eget ønske å stoppe som kliniker og fortsette som forsker innenfor Biotech. Dr. Horowitz, som har behandlet 12 000 pasienter i snart 30 år, anklages for å ha skrevet en bok om sin filosofi uten vitenskapelig hold. Hadde Aavitsland satt seg inn i dette temaet, ville han sett at boken er basert på flere hundre vitenskapelige referanser.

Image

Sabotasje og svertekampanjer

Aavitsland hevder at han beskytter pasientene, men i total mangel på empati og ydmykhet, gjør han det motsatte. Han medvirket til stengingen av Norsk Borreliose Senter, slik at hundrevis av pasienter mistet sitt behandlingstilbud. Han var pådriver for at Prof. Laane og Prof. Mysterud måtte stoppe sitt forskningsprosjekt og destruere alt materiale, til store protester fra pasienter som endelig hadde funnet mulige svar på lidelser det offentlige helsevesenet ikke har kunnet hjelpe dem med. Han initierte en email boikottkampanje ved nyåret med det formål å bevisst spolere et positivt samarbeid mellom helsemyndighetene og pasientorganisasjonene. Resultatet var at pasienter måtte ta opp private lån og samle inn midler for å gjennomføre konferansen i mai.

Hvilke krefter er det som er i sving her? Hva er motivasjonen når en lege, som aldri selv har behandlet en borreliosepasient, spolerer ethvert forsøk på å formidle forskning om de komplekse «emerging diseases» som sprer seg med akselererende hastighet verden over. Helsedirektoratet stilte på konferansen og uttrykte positivitet, engasjement og nysgjerrighet for dette fagområdet. Det er synd at leger som Aavitsland ikke kan gjøre det samme.

Image