Menu

Tag : Norvect

Interview mit Prof. Volkhard Kempf

According to Prof Kempf, the knowledge of Bartonella is in general low in the medical community. There is a lot of wrong information is circulating.

Bartonella infections are frequent, but general practitioners are not aware of these infectious diseases. According to Prof Kempf, Bartonella infections can be diagnosed and treated easily. However if you don’t know what to look for, you will not find it. You need to look for endocarditis, swollen lymph nodes and other rare manifestations.

According to Kempf, only immunosuppressed patients need treatment. They can be diagnosed using serological essays, which both have weaknesses and strengths. You can find a 6-10% seroprevalance (anti bodies) in the normal population. In forest workers there are 30% that have antibodies against Bartonella.

He states that infections diseases are worldwide and will get even more important in the future.

Interview with Dr. Armin Schwarzbach

Dr. Armin Schwarzbach talks about the terrible situation for Lyme patients and that they are not getting treated properly. In Germany there is some more openess and doctors are allowed to treat somewhat longer than the guidelines.

He talks about the the bacteria; Borrelia Burgdorferi and its complexity, which again is why this subject is so controversial. Had it been an easy bacteria to diagnose, there would not be so much controvercy. He talks about that the two sides of this controvercy and that they need to come together, as the truth is always in the middle.

Increasingly more ticks studies show that the tick is a dirty needle. There are so many co-infections that can be transfered in one tick bite. This makes the testing system also very complex.

Interview with Dr. Stricker from the NorVect Conference 2015

Dr. Stricker talks about Lyme disease, a growing epidemic world-wide, and the controversies surrounding this disease. Amongst others, he compares Lyme to the HIV epidemic. The interview took place at the NorVect Conference 2015.

Det nytter ikke å stikke hodet i sanden!

Lysbilde24 cut

Tirsdag 3. mars 2015 inviterte Helsedirektoratet fagfolk som til daglig jobber med flåttsyke i de regionale helseforetakene, fagdirektører i helseregionene, HELFO, de fagmedisinske foreningene og pasientorganisasjonene til et dialogmøte. Formålet var å lære av pasientenes opplevelser i møtet med tjenestene og bedre disse. NorVect satt i programkomiteen for seminaret, og var blant foredragsholderne. I det følgende beskrives høydepunktene fra NorVects presentasjon. 

The bad news is…you have Lyme disease. The good news is, I don’t believe in that disease so you’re fine.

Illustrasjonen nedenfor beskriver mye av det pasientene i dag opplever i det norske helsevesenet. Borreliose og andre vektorbårne sykdommer blir møtt med skepsis og pasienten blir ikke trodd. Dette var et av utganspunktene for seminaret.

Lysbilde08 cut

 

 

 

Hovedutfordringer for pasienten

En del av det NorVect la vekt på i sin presentasjon på brukerstemmeseminaret var å fortelle om pasientens utfordinger – altså enkeltindividets møte med de forskjellige autoriteter. Pasienten opplever motstand på mange arenaer, både i møte med fastlegen, sykehus, NAV, media og myndigheter.

På de følgende slidene beskrives alle disse utfordringene (Klikk på hver slide for å lese mer)

Lysbilde14

I møte med fastlegen

Lysbilde15

I møte med sykehuset

Lysbilde16

Lysbilde17

I møte med NAV

Lysbilde18

I møte med media

Lysbilde19

I møte med myndigheter

NorVect mener at myndighetene er en passiv bivåner uten handlekraft. De gir lovnader om bedring men følger ikke opp. Rapporten fra Hdir kom i 2009, og situasjonen har bare blitt verre for pasientene. I rapporten fra 2009 står bl.a. følgende:

”Det er en rekke forhold ved Borrelia­sykdommen som er uavklart og som man i dag ikke har god nok kunnskap om”. I den medisinske historie har det vært tallrike eksempler på at etablerte medisinske sannheter ikke er evigvarende. Dette kan også være tilfelle ved Lyme borreliose.”

”En åpen holdning i forhold til at det i dag sannsynligvis er mye vi ikke vet om Lyme borreliose vil sannsynligvis være en styrke i det videre arbeidet, ikke minst overfor de pasienter som muligens kan ha en tilstand som i ettertid kan vise seg å være oversett eller mangelfullt ivaretatt av den etablerte helsetjenesten.”

”En verdig ivaretakelse av de pasientene som i dag mener de er kronisk borrelia-syke burde være selvsagt, men mange av disse oppfatter ikke virkeligheten slik.”

”Dette er forhold som bør taes på alvor og som man bør vurdere å gå videre med utover det som har vært tatt opp i denne rapporten.”

Siden 2009 har ingenting skjedd for å bedre pasientenes situasjon. I rapporten brukes det flotte ord, men situasjonen har faktisk blitt verre de siste 6 årene, ikke bedre.

Lysbilde20

Lysbilde21

Hvilke samfunnsmessige helseutgifter gir Lyme Borreliose?

En ny studie fra Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health som utkom i februar 2015, beskrives de store samfunnsmessige helseutgiftene Lyme Borreliose bringer med seg. Studien tok for seg 52 795 pasienter med med kjent Lyme Borreliose og undersøkte deres utgifter over ett år ETTER at normert behandling var gjennomført.

Resulatet var at en Lyme Borreliose pasient koster i gjennomsnitt helsevesenet/forsikringsselskapene i USA $2.968 eller NOK 28.600,- i merutgifter per år sammenlignet med friske kontroller.

Hvis man tar utgangspunkt i smittetall i USA som ligger på mellom  240.000 – 440.000 personer gir dette en totalkostnad på  $712 mill – $1.3 mrd per år.

I Norge rapporteres det inn kun 300 smittetilfeller per år (FHI). Tall fra andre vestlige land, inkludert Sverige (40 000 tilfeller), tyder på at det i Norge er en vesentlig underrapportering.  Hvis man rent hypotetisk benytter smittetallene fra USA på norske forhold ender man opp med  3450 – 8675 personer  som er smittet per år. Dette gir en totalkostnad per år for helsevesenet på NOK 98,8 mill – 248, 1 mill per år.

En av forfatterne studien, Emily Adrion, utrykker bl.a. følgende:

Uansett hva du kaller det, viser våre data at mange av de som har blitt diagnostisert med Lyme Borreliose tilbake til legen pga. pågående symptomer, nye tester og videre behandling. De koster helsevesenet rundt $1 mrd dollar per år. Det er helt tydelig at vi trenger et mer kostnadseffektivt og medfølende system for disse pasientene for å bedrederes utsikter, uansett hva man kaller sykdommen.”

Lysbilde23

La oss snakke om den rosa elefanten i rommet!

Lysbilde33

Da NorVect arrangerte skandinavias første internasjonale fagkonferanse om vektorbårne sykdommer i 2014, ble konferansen møtt med både entusiasme og motstand.  Det samme mønsteret begynner å ta form for konferansen i 2015. På tross av fantastiske foredragsholdere fra hele verden med vektobårne sykdommer som sin ekspertise, utviser enkelte leger i fagmiljøet en sterk arroganse og uvitenhet. Det virker som om de har bestemt seg for at de har alle svarene om dette fagområdet på tross av at det er mye man ikke vet.  Norvect er svært forbauset over motstanden mot et tverrfaglig og internasjonalt initiativ som hovedsakelig setter fokus på ny forskning og kunnskapsdeling. Nedenfor oppsummeres en del av den motstanden som NorVect har opplevd:

 • Email-boikottaksjon av konferansen i 2014 av enkelte leger
 • Boikottaksjonen førte til at Helsedirektoratet trakk seg som støttespiller i 2014 etter lovnader om støtte og økonomiske midler
 • NorVect måtte garantere med private lånte midler for at konferansen i 2014 skulle bli gjennomført
 • Konferansen i 2014 ble fremlagt av enkelte leger som en “alternativ flåttkonferanse” og uthengt i media
 • Legeforeningen avslo søknader i 2014 og 2015 om spesialisering på et “prinsipielt grunnlag”
 • Nå sendes det ut advarsler mellom sykehusene mot å delta på konferansen i 2015
 • Det settes ut falske rykter om at konferansen handler kun om langvarig antibiotikabruk.

NorVect etterspør

På bakgrunn av alle de utfordringene pasienter med vektorbårne sykdommer møter og den uberettigede motstanden NorVect konferansene opplever fra enkelte leger, etterspør NorVect følgende:

 • Samarbeid og dialog mellom pasienter, leger, forskere, NAV og myndigheter
 • En åpen og nysgjerrig holdning blant leger
 • Villighet til å sette seg inn i internasjonal forskning
 • Økt samarbeid mellom leger/laboratorier i Norge og i utlandet
 • En holdningsendring blant ansatte i NAV, legestanden, myndighetsorganer og i media
 • Lære av pasientens egne erfaringer. Fremtidige retningslinjer for diagnostikk og behandling bør formes på bakgrunn av forskning og pasienterfaringer
 • Vi må ha mer forskning der pasientenes erfaringer tas i betraktning
 • Større fokus på pasientrettigheter og medbestemmelsesrett. Dette bør resultere i endrede betingelser for denne pasientgruppen.
 • Valgfrihet for pasienten til å velge en behandling som eksisterer per i dag om normert behandling ikke er tilstrekkelig
 • Mer forskning på ulike behandlingsmetoder (allergimedisin, urter, immunglobuliner med mer)
 • En arbeidsgruppe med mål om å løse utfordringene. Allá ”manhattan project” (HIV epidemien), med en tverrfaglig internasjonal gruppe sammensatt av myndigheter, leger, forskere, pasientorganisasjoner og pasienter for å få til gode løsninger alle kan samles om
 • Konferanser og samarbeid på tvers av landegrenser. Vi må anerkjenne at det er mange ubesvarte spørsmål og at vi ikke har svarene på disse i dag. Medisinske sannheter erstattes kontinuerlig av nye sannheter.
 • Vesentlig at det gjennomføres evaluering etter brukerstemmeseminaret.
 • Iverksettelse av tiltak for å bedre situasjonen for pasientene. Vi ønsker bl.a. en poliklinikk for pasienter som er rammet av vektorbårne sykdommer.

NorVect jobber målrettett for å øke kunnskap om vektorbårne sykdommer i Norge, med fokus på mer forskning og bedre dialog, slik at pasienter kan få den helsehjelp de trenger og har krav på. Årets NorVect-konferanse avholdes på Hotel Scandic Fornebu, 30.-31. mai.

 

 

CALL FOR ABSTRACTS

Researchers interested in vector-borne diseases are invited to submit an abstract to the NorVect Conference 2015.

Abstract submission deadline: February 28th, 2015

Please see the below link for more information.

http://norvect.no/conference/conference-2015/abstracts/

shutterstock_185570417_papirbunke_liten_2

Husk foredrag på førstkommende mandag 24. nov fra kl 17-19 på Odontologisk Fakultet.

“Det 21. århundres stadig mer alarmerende infeksjonsproblem –
Borrelia og koinfiserende mikrober”

PerLokkenPlakat

 

 

Som en del av forelesningen vil NorVect og tre borreliose-
pasienter presentere sine erfaringer med diagnostikk
og behandling i Norge og utlandet.

Last ned invitasjonen her:

Fordrag_24.nov_Per_Løkken.mailinvitasjon

Når ble flåttbåren sykdom alternativt?

Image

David møter Goliat i kampen for å bli sett, hørt og respektert. Medisinske sannheter varer ikke evig. Hvor lang tid vil det gå før neste medisinske sannhet står for fall?

Tekst: Hansson. Foto: Geir Dokken og NorVect.

Lege Preben Aavitsland proklamerer at han hjelper borreliosepasienter, men gikk nylig til frontalangrep på en pasientinitiert konferanse, hvis formål utelukkende var å bringe leger og forskere sammen for å dele kunnskap og skape dialog innen et område der vi fortsatt mangler kunnskap.

I hans polemiske innlegg omtaler han NorVects Internasjonale Konferanse om Vektorbårne Sykdommer for ”alternativ”, og postulerer at en kommersiell industri lurer pasientene til å tro på diagnoser og mirakelkurer. Ifølge Aavitsland er pasientene aktivister som på død og liv vil ha en diagnose og at det mest nærliggende er smitte fra en ”dødelig epidemi” som sprer seg via internett. I følge han, har pasientene ”kapret en diagnose og gjør den om til sitt formål”.

Det er skremmende at en lege uttaler seg så skråsikkert og arrogant innenfor et medisinsk felt der det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål. Han behandler vitenskapen som et historisk ubestridelig faktum og at han selv besitter den fulle og hele sannheten. Det er en absurd situasjon for pasienter å være så syke, ikke få helsehjelp, og samtidig bli hengt ut som aktivister av leger i det offentlige rom.

En global epidemi av vektorbårne sykdommer

At vi står overfor en epidemi er ikke ubegrunnet. I over 65 land stiger smittetallene for borreliose. I USA oppjusterte helsemyndighetene det årlige smittetallet med 1000% i fjor. Vektorbåren smitte er en av de største helsetruslene vi står ovenfor. Derfor dedikerte også WHO verdens helsedag 2014 til dette temaet. Borreliose er heller ikke den eneste infeksjonen som kan smitte via flått – man kan få flere titalls infeksjoner ved ett enkelt flåttbitt, så vi står ovenfor en heterogen pasientgruppe som ikke bare er smittet av én, men flere multiple ko-infeksjoner.

Image

Ingen alternativ retning

La oss også legge all tvil til side. Dette er ingen alternativ retning ved siden av skolemedisinen. Det dreier seg om vedvarende infeksjoner som etter 2 ukers antibiotikabehandling fortsatt gjør pasientene syke – et fenomen som Aavitsland kategorisk avviser kan være mulig. De såkalte ”alternative legene” som holdt foredrag og inviterte til dialog på konferansen i mai, er erfarne klinikere og forskere med flere tiårs erfaring og flere hundre fagfellevurderte artikler. De har erfart at ved å kombinere antibiotika og forlenge behandlingen, kan man i betydelig grad bidra til en tilfriskning av denne pasientgruppen. I Norge anser man langvarig infeksjon for ikke-eksisterende. Men hvordan kan man avvise en pågående infeksjon, da nåværende borrelia-tester kun fanger opp 50% av tilfellene? Det foreligger minst 77 vitenskapelige artikler om persistent infeksjon til tross for konvensjonell behandling. I følge amerikanske helsemyndigheter behandler nå 56% av legene i USA lenger enn 2 uker og stadig flere stater endrer lovgivningen slik at leger gis frihet til å behandle utover normert tid. Da kan man spørre seg om hvor alternativt dette er?

Image

Sjarlataner og grove beskyldninger

Aavitsland var selv ikke tilstede på konferansen, men går ikke av veien for å rette ubegrunnede anklager mot flere, herunder bl.a. Prof. Shah. Hun leder et av de største referanselaboratoriene for flåttbårne sykdommer i USA og har over 20 års erfaring innen immunologi og mikrobiologi. At hun avdekker flere positive prøvesvar er ikke så underlig når det offisielle gjennomsnittet ligger på 50%? Retningslinjene krever minst 5 borreliaspesifikke bånd ved en såkalt Western Blot IgG test for å tolke et resultat som positivt, mens laboratoriet til Shah krever 2 bånd. Tolkningen er ulik verden over – i Kina kreves det kun ett borreliabånd for å slå ut positivt.

Testene til Infectolab i Tyskland blir nevnt som noe ”fagfolk” i Europa og USA advarer mot. Disse testene er dog godkjente og akkreditert av Tysklands øverste akkrediteringsmyndighet.

Aavitsland trekker frem beskyldninger mot Prof. Eva Sapi om forurensing av borreliatester til egen vinning, men unngår å nevne at testene umulig kan ha vært forurenset, fordi pasientprøvene befant seg i Pennsylvania, 30 mil unna laboratoriet i Connecticut, der kontrolltestene var oppbevart.

Han beskylder Dr. Burrascano for å ha mistet lisensen. Dette er en grov beskyldning av en lege som har aldri mistet autorisasjonen, men valgte etter eget ønske å stoppe som kliniker og fortsette som forsker innenfor Biotech. Dr. Horowitz, som har behandlet 12 000 pasienter i snart 30 år, anklages for å ha skrevet en bok om sin filosofi uten vitenskapelig hold. Hadde Aavitsland satt seg inn i dette temaet, ville han sett at boken er basert på flere hundre vitenskapelige referanser.

Image

Sabotasje og svertekampanjer

Aavitsland hevder at han beskytter pasientene, men i total mangel på empati og ydmykhet, gjør han det motsatte. Han medvirket til stengingen av Norsk Borreliose Senter, slik at hundrevis av pasienter mistet sitt behandlingstilbud. Han var pådriver for at Prof. Laane og Prof. Mysterud måtte stoppe sitt forskningsprosjekt og destruere alt materiale, til store protester fra pasienter som endelig hadde funnet mulige svar på lidelser det offentlige helsevesenet ikke har kunnet hjelpe dem med. Han initierte en email boikottkampanje ved nyåret med det formål å bevisst spolere et positivt samarbeid mellom helsemyndighetene og pasientorganisasjonene. Resultatet var at pasienter måtte ta opp private lån og samle inn midler for å gjennomføre konferansen i mai.

Hvilke krefter er det som er i sving her? Hva er motivasjonen når en lege, som aldri selv har behandlet en borreliosepasient, spolerer ethvert forsøk på å formidle forskning om de komplekse «emerging diseases» som sprer seg med akselererende hastighet verden over. Helsedirektoratet stilte på konferansen og uttrykte positivitet, engasjement og nysgjerrighet for dette fagområdet. Det er synd at leger som Aavitsland ikke kan gjøre det samme.

Image

Some of the world’s best researchers and clinicians gathered at the NorVect conference in May!

Image

Photo: NorVect/Geir Dokken

The Global Search for Education: Ticks – More from Norway

By: C. M. Rubin. Blogger and author, The Real Alice in Wonderland.

http://www.huffingtonpost.com/c-m-rubin/the-global-search-for-edu_b_5425169.html?utm_hp_ref=email_share

 

NorVect Global Tick-borne Diseases Conference in Oslo

Complicated problems usually have many dimensions and require multidisciplinary and interdisciplinary strategies to solve them. We talk about this approach in global 21st century education reform all the time, but we live in a world that sometimes forgets the lessons.

One of my loved ones became seriously ill in 2006 with joint pains, vertigo, memory loss and chronic fatigue. Two years of assessments for diseases ensued, including Parkinson’s, ALS, Alzheimer’s, Lyme disease, Fibromyalgia, Rheumatoid Arthritis, Depression, and various cancers. Ultimately, a doctor knowledgeable about Lyme and co-infections diagnosed him, recommending holistic care from a neurologist, a rheumatologist and an internist, while also focusing on improving his psychological health, his nutrition and his lifestyle.

Since this experience, I’ve felt tremendous compassion for all who have to endure this devastating illness. How can we better defend them? I’ve imagined a round table like King Arthur’s that would bring together the brave knights of medical science as well as passionate tick-borne disease advocates to harness the expertise of all; to explore, to uncover through honorable discussion how to find the holy grail: better diagnostic tools and ultimately a cure for multi-systemic tick-borne infections.

Timing is everything. The incidence of Lyme and other tick borne co-infections is rising in more than 65 countries worldwide — diseases that are plagued by inadequate tests leading many to believe there are still millions of undiagnosed cases. Research progress is slow because of disagreements on the unanswered questions related to diagnosis and treatment. Interestingly, more scientific voices are now expressing the opinion that clues lie in the disease’s similarity to syphilis and its ability to become chronic.

According to the CDC, chronic disease accounts for 70% of the deaths and 75% of the health care costs in the United States. Nip a potentially chronic disease in the bud and you are ahead of the game. Hesitate to take action and you’re facing enormous healthcare debt.

The talented women who run the NorVect organization have taken some major steps forward. They held an impressive global vector-borne conference this past week in Norway (which has seen a ten-fold increase in incidence in parts of the country during the past year). This extremely well attended forum was kicked off with an inspiring speech by the Norwegian Liberal Party Leader, Trine Skei Grande. I felt honored to co-host the proceedings.

Image

“We need to understand the method for making a clinical diagnosis and talk about the management of treatment protocol.” – Dr. Joe Burrascano

And so there were the knights of NorVect’s round table gathered to begin the conversation. Some highlights:

“Bartonella species are causing disease in animals and people in North America and throughout the world. They can induce persistent intravascular infection in humans that spans months to years, potentially resulting in vascular rheumatic and neurological disease manifestations.” – Dr. Ed Breitschwerdt

“Borrelia Burgdorferi does form a very organized biofilm. It provides a refuge from anti-microbial treatment. Preliminary results show borrelia biofilm in infected human tissues.” – Dr. Eva Sapi

“BB complex bacteria are transmitted to humans by the bites of infected ticks. These ticks also carry and transmit other pathogens such as Babesia, Ehrlichia, Bartonella, and Rickettsia species and viruses.” – Dr. Jyotsna Shah

“The complexity of Borrelia impacts the management of Borreliosis. We need to understand the method for making a clinical diagnosis and talk about the management of treatment protocol. Knowledge of Borrelia growth patterns can assist in making treatment decisions.” – Dr. Joe Burrascano.

“We still do not know the cause of the long term complaints after treated neuroborreliosis. There are several hypotheses. Is there a continuing infection? Are there permanent scars in the nervous tissue? What about auto-immunity? Immunological and metabolic dysregulation? Psychological issues? What about co-infections? There is still a lot to discuss and to explore.” – Dr. Randi Eikeland

“Treating all 3 forms of Borrelia, the agent of Lyme disease, while addressing biofilms, co-infections, inflammation, immune dysfunction, hormonal abnormalities, heavy metals, neurotoxins, sleep disorders, food sensitivities, Autonomic Nervous System dysfunction and nutritional deficiencies that are the most commonly found abnormalities on the Multi Systemic Infectious Disease Syndrome map, have the greatest impact on patients regaining health.” – Dr. Richard Horowitz

“Most of the IDSA recommendations are based on expert opinion and are not evidence based. Serologic methods done according to IDSA and EUCALB guidelines are insufficient methods to rely upon. There are probably millions of patients around the world who remain undiagnosed with Lyme and co-infections. In the near future, new genomic methods will allow the detection of a new pathogenic Borrelia species (like Borrelia Miyamotoi) and allow a better identification of various microbial agents responsible for co-infections.” – Dr. Christian Perrone

Image

“Please think of the patients who are anxious and who suffer, and also of the medical teams.” – Dr. Bela Bozsik

“The current CDC guidelines for diagnosing Lyme disease involve serological tests for Borrelia Burgdorferi (Borrelia-Immunoblot/Western blot testings) which show a very weak sensitivity of just around 60% in chronic Lyme disease and cannot help regarding the question of an active infection. Is Borrelia-Elispot a game changer in diagnostics? The sensitivity of ELISPOT is estimated at 84%, and the specificity is 94%. ELISPOT assays provide robust, highly reproducible data and can be retested for the acquisition of additional information in follow-up assays.” – Dr. Armin Schwarzbach

“Borrelia is involved in illnesses like Alzheimers, ALS and MS.” – Dr. Alan MacDonald

“It is important to develop microscope methods to detect blood infections – it is simple and it is cheaper.” – Dr. Carl Morten Laane

“A substantial amount of evidence definitely shows that the main tertiary forms of neurosyphilis, namely the meningovascular (cerebral infarcts secondary to chronic vasculitis) and meningoencephalitic forms, also occur in Lyme disease. These two major forms of late/chronic Lyme neuroborreliosis were pathologically confirmed. We reported the first pathological confirmation of the meningovascular form of Lyme neuroborreliosis in 1990 and the meningoencephalitic form was described and pathologically confirmed by many authors. Borrelia burgdorferi was repeatedly detected and/or cultivated from tertiary brain lesions. These evidences together indicate that chronic Lyme disease exists, and similarly to Treponema pallidum in syphilis, Borrelia burgdorferi is responsible for the tertiary manifestations of the disease. Late Lyme disease is accepted by all guidelines in the US and Europe. The terms late and chronic both define tertiary Lyme disease, therefore the use of chronic Lyme disease as a different entity is inaccurate and confusing.” – Dr. Judith Miklossy

“Please think of the patients who are anxious and who suffer, and also of the medical teams.” – Dr. Bela Bozsik

“The increased risk of infection due to the increased number of ticks carrying tick-borne infections may reduce the life quality of people in our region by preventing people from visiting forests and recreation areas. The social costs for society may also be influenced by increased hospitalization and visits to general practitioners. How can we get a common view among Norway, Denmark and Sweden of these problems?” – Dr. Ashild Andreassen

“I will develop my life for the greater good. I will place character above riches, and concern for others above personal wealth, I will never boast, but cherish humility instead, I will speak the truth at all times, and forever keep my word, I will defend those who cannot defend themselves…..” – Extract from the oath of a knight at King Arthur’s Round Table.

To be continued….

(With thanks to James Rubin for his contribution to this article)

Image

“Borrelia is involved in illnesses like Alzheimers, ALS and MS.”

– Dr. Alan MacDonald

(All Pictures are Courtesy of NorVect)

For more information on NorVect: http://norvect.no/

In The Global Search for Education, join me and globally renowned thought leaders including Sir Michael Barber (UK), Dr. Michael Block (U.S.), Dr. Leon Botstein (U.S.), Professor Clay Christensen (U.S.), Dr. Linda Darling-Hammond (U.S.), Dr. Madhav Chavan (India), Professor Michael Fullan (Canada), Professor Howard Gardner (U.S.), Professor Andy Hargreaves (U.S.), Professor Yvonne Hellman (The Netherlands), Professor Kristin Helstad (Norway), Jean Hendrickson (U.S.), Professor Rose Hipkins (New Zealand), Professor Cornelia Hoogland (Canada), Honourable Jeff Johnson (Canada), Mme. Chantal Kaufmann (Belgium), Dr. Eija Kauppinen (Finland), State Secretary Tapio Kosunen (Finland), Professor Dominique Lafontaine (Belgium), Professor Hugh Lauder (UK), Professor Ben Levin (Canada), Lord Ken Macdonald (UK), Professor Barry McGaw (Australia), Shiv Nadar (India), Professor R. Natarajan (India), Dr. Pak Tee Ng (Singapore), Dr. Denise Pope (US), Sridhar Rajagopalan (India), Dr. Diane Ravitch (U.S.), Richard Wilson Riley (U.S.), Sir Ken Robinson (UK), Professor Pasi Sahlberg (Finland), Professor Manabu Sato (Japan), Andreas Schleicher (PISA, OECD), Dr. Anthony Seldon (UK), Dr. David Shaffer (U.S.), Dr. Kirsten Sivesind (Norway), Chancellor Stephen Spahn (U.S.), Yves Theze (Lycee Francais U.S.), Professor Charles Ungerleider (Canada), Professor Tony Wagner (U.S.), Sir David Watson (UK), Professor Dylan Wiliam (UK), Dr. Mark Wormald (UK), Professor Theo Wubbels (The Netherlands), Professor Michael Young (UK), and Professor Minxuan Zhang (China) as they explore the big picture education questions that all nations face today.
The Global Search for Education Community Page

C. M. Rubin is the author of two widely read online series for which she received a 2011 Upton Sinclair award, “The Global Search for Education” and “How Will We Read?” She is also the author of three bestselling books, including The Real Alice in Wonderland, is the publisher of CMRubinWorld, and is a Disruptor Foundation Fellow.

Follow C. M. Rubin on Twitter: www.twitter.com/@cmrubinworld

Presentations and movie(s) from the NorVect conference

We have gotten a lot of messages regarding access to the presentations from the NorVect conference as well as access to the film that was made during the two days.

It will still take some time to get everything ready and edited. Presentations will be available for the attendees of the conference. The movie(s) will be available download/purchase. More information will follow soon.

Image